Psihoterapije

Terapija
Svoj izraz
Kolesarka
Integrativna psihoterapija obravnava človeka celostno kot telesno, čustveno, intelektualno in duhovno (postavljanje vrednot in iskanje smisla življenja) bitje, ki deluje v socialnem in ekološkem življenjskem polju. S holističnega vidika, psihoterapija ne zdravi samo duševnih bolezni in motenj, temveč spodbuja klientove potenciale, njegovo kreativnost in ekspresivnost, samouresničitev, ter angažiran odnos do socialnega in ekološkega okolja. Zdravje in bolezen razume kot kvaliteto človekovega življenjskega procesa, kjer zdravje in bolezen nista neko nespremenljivo stanje, temveč proces in razvoj, ki ga ustvarjamo v odnosu z drugimi ljudmi, v donosu do samega sebe in z okoljem. Zdravje ni samo odsotnost bolezni, temveč se kaže v človekovi sposobnosti zavedanja samega sebe, svojih sedanjih potreb in želja in kakšne odnose ustvarja z drugimi ljudmi in okoljem, da bi zadovoljiv te potrebe in želje.

Deteljica

Cilj zdravljenja ni samo odstranjevanje simptomov, ampak je proces doseganja zdravja, to se pravi zadovoljstva s svojim življenjem in sprejemanjem lastne svobode in odgovornosti. Je proces zavedanja lastnih zmožnosti in različnih načinov delovanja v nekem socialnem kontekstu. Težave in simptomi se razlagajo kot neko smiselno dogajanje v določenem času in okolju, ki pa v sedanjem trenutku ne omogočajo izpolnjujočega stika z okoljem. Eno glavnih vodil integrativne psihoterapije je salutogeneza, poudarjanje zdravih in razvijanje notranjih potencialov klienta in ne osredotočanje na bolezenske znake.

Deteljica

Osnovo psihoterapije predstavlja terapevtski odnos med klientom in psihoterapevtom. To je odnos med dvema enakopravnima in enakovrednima partnerjema, ki se redno srečujeta, vsak v svoji vlogi in s svojo odgovornostjo. V procesu psihoterapije se zdravi klient sam, psihoterapevt mu pomaga prepoznavati, razlagati in ozaveščati nefunkcionalne oblike komuniciranja z okoljem. Vsako srečanje klienta in psihoterapevta je skupna kreacija iskanja odnosa, ki bo klientu pomagal ozavestiti stare vzorcev doživljanja in reagiranja v različnih življenjskih situacijah in iskati nove, bolj funkcionalne, zadovoljujoče načine delovanja, ki klienta bolje povezujejo s samim seboj in z okoljem. Terapevtski odnos temelji na poslušanju, sprejemanju, spoštovanju, sočutju, zaupanju in zaupnosti.

Deteljica

Psihoterapija je dolgotrajnejši proces (od nekaj mesecev do nekaj let) in je usmerjena v odpravljanje psihičnih motenj in v globlje spreminjanje posameznikovega delovanja v okolju in vzpostavljanja medosebnih odnosov.

Izvajam individualno (z odraslimi osebami) in partnersko psihoterapijo.